Gaelic Autumn Residential

Gaelic residential course allows students to immerse themselves in local language and culture.

see full size image
Carloway, Outer Hebrides

Join UHI Outer Hebrides and Urras Oighreachd Chàrlabhaigh for a unique immersion in Gaelic language and culture.

This 5-day residential course will offer people the chance to learn Gaelic and experience local culture in the heart of the Carloway community.

Each day attendees will have the opportunity to learn Gaelic with our lecturers before attending a range of cultural activities. Language lecturers from UHI OH will be delivering 10 x 1.5 hours Gaelic lessons from the new Speak Gaelic course, and Urras Oighreachd Chàrlabhaigh will be providing a programme of cultural experiences and trips, including local history talks, visits to the Carloway Broch and Callanish Stones, workshops in step dancing and psalm singing, and a Halloween-themed evening of local folklore. This is all for only a £10 registration fee.

Accommodation is not included in the costs and students will need to arrange this themselves but advice and support for accommodation can be provided including accommodation in close proximity to the course venue.

The Garenin Blackhouses are situated close to Urras Oighreachd Chàrlabhaigh and students can arrange to stay and immerse themselves in local history. Holiday Accommodation is available for booking at Garenin, where the recent hit film 'The Road Dance' was filmed on location.

For more information and enquiries on how to secure your place please email - info@carlowayestatetrust.co.uk

 Find out more -  Events - Gaelic Autumn Residential - Outer Hebrides UHI
 Book your place, email - info@carlowayestatetrust.co.uk

 Find out more about UHI Outer Hebrides - Home - UHI Outer Hebrides

 Search our courses - Courses - UHI Outer Hebrides

 

This project is supported by Community Land Scotland and Bòrd na Gàidhlig.

 

 Bord na Gaighlig LogoCommunity Land Scotland LogoUOC Logo

 

About UHI Outer Hebrides:  

 ______________________________

 

Sanas Naidheachd: 23.09.22

Cùrsa làthaireil a’ toirt cothrom do dh’ oileanaich iad fhèin a bhogadh ann an cànan is cultar ionadail.

Thigibh còmhla ri UHI Innse Gall agus Urras Oighreachd Chàrlabhaigh airson cothrom air leth ionnsachadh mu cànan is cultar na Gàidhlig ann an coimhearsnachd Ghàidhlig.

Bheir an cùrsa còig latha seo cothrom do dhaoine Gàidhlig ionnsachadh agus blasad fhaighinn de chultar an àite ann an cridhe choimhearsnachd Chàrlabhaigh.

Gach latha, bidh cothrom aig oileanaich Gàidhlig ionnsachadh còmhla ri luchd-oide UHI Innse Gall sna madainnean, agus a bhith a’ sàs ann an turasan cultarail  gach feasgar. Thèid 10 leasan Speak Gaelic a lìbhrigeadh le luchd-oide UHI Innse Gall. Cuiridh Urras Oighreachd Chàrlabhaigh air dòigh program de thachartasan chultarail, nam measg òraidean mu eachdraidh ionadail, tursan gu Dùn Chàrlabhaigh agus Tursachan Chalanais, bùthan-obrach ann an dannsa-ceum agus sèinn nan sailm, agus feasgar de bheul-aithris airson OIdhche Shamhna. Gheibhear a h-uile càil a tha seo airson £10 a-mhàin.

Chan eil àite-fuirich ga shòlar, agus feumaidh oileanaich sin a chur air dòigh dhàibh fhèin. Gheibhear tuilleadh stiùireadh ma tha sin a dhìth orra bho Urras Oighreachd Chàrlabhaigh.

Tha Taighean Dubha nan Geàrrannan faisg air far am bi na clasaichean a’ gabhail àite agus faodar àite-fuirich fhaighinn an sin, far an deach am fiolm, ‘The Road Dance’ a chlàradh bho chionn ghoirid.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuir post-dealain gu:

Tuilleadh fiosrachaidh -  Events - Gaelic Autumn Residential - Outer Hebrides UHI
Airson àite fhaighinn air a’ chùrsa - info@carlowayestatetrust.co.uk

Faigh tuilleadh a-mach mu UHI Innse Gall - Home - UHI Outer Hebrides

Rannsaich ar cùrsaichean - Courses - UHI Outer Hebrides

Tha am pròiseact seo maoinaichte le Fearann Coimhearsnachd na h-Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

Bord na Gaighlig LogoCommunity Land Scotland LogoUOC Logo

Mu dheidhinn UHI Innse Gall:  

  • ‘S e colaiste foghlaim leantainneach agus àrd-ìre a th’ ann an UHI Innse Gall, ann an Innse Gall, Alba. Tha sinn mar phàirt de dh’ Oilthigh na Gàidhealtachd.
  • Tha ionadan-ionnsachaidh again tro Innse Gall air fad - Our Centres - UHI Outer Hebrides
  • Gheibhear tuilleadh mu dheidhinn cùrsaichean UHI Innse Gall an seo -– Courses - UHI Outer Hebrides
  • Èistibh ris na th’ aig oileanaich UHI Innse Gall ri ràdh - Student stories (uhi.ac.uk)