"An cothrom a bhith ag ionnsachadh aig astar agus na caraidean a fhuair mi!"

Leis mar a tha sinn a’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig tha Amy Mhoireach a cheumnaich bho UHI Innse Gall le BA Cànan is Cultar na Gàidhlig a’ co-roinn a Sgeulachd mar oileanach agus ag innse mar a tha an cùrsa aice air a cuideachadh gus a dreuchd a thòiseachadh mar Mhanaidsear Leasachaidh Ceumnach Gàidhlig aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Leis mar a tha sinn a’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig tha Amy Mhoireach a cheumnaich bho UHI Innse Gall le BA Cànan is Cultar na Gàidhlig a’ co-roinn a Sgeulachd mar oileanach agus ag innse mar a tha an cùrsa aice air a cuideachadh gus a dreuchd a thòiseachadh mar Mhanaidsear Leasachaidh Ceumnach Gàidhlig aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean.

An uair a thòisich mi an toiseach air a’ chùrsa, bha mi stèidhichte ann an Steòrnabhagh, ach an uair a thòisich a’ mhòr-ghalair ghluais mi air ais dhachaigh a dh’Inbhir Nis.  Bhon àm sin bha mi ag ionnsachadh aig astar. 

Buinidh an teaghlach agam do dh‘Eilean Leòdhais agus mar sin b’ e a bhith a’ dol tron fhoghlam aig UHI Innse Gall mo chiad roghainn.  Thabhainn am BA Cànan is Cultar na Gàidhlig measgachadh de chuspairean diofraichte eadar eachdraidh, cànan, bàrdachd agus tuilleadh. 

Leis gun do thòisich mi ag ionnsachadh ro covid, bha e air a dhèanamh furasta atharrachadh bho bhith ag ionnsachadh air campas gu bhith aig ionnsachadh aig an taigh, taing airson na taic a fhuair mi bho na h-òraidichean.  Bha mi a’ faireachdainn cofhurtail a’ cur cheistean, agus bha e air leth math gun robh na h-òraidean air an clàradh, agus dh’fhaodar a dhol air ais thuca agus èisteachd a-rithist.   

Mar phàirt den cheum chuir mi seachad greis-gnìomhachais aig Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis mar phàirt den mhodail Greis Gnìomhachais.  Leasaich mi sgilean conaltraidh agus cànain, rudan a bha air leth buannachdail dhomh eadhoin an dèidh dhan ghreis-gnìomhachais a bhith seachad.  Fhad ’s a bha mi air a’ ghreis-gnìomhachais fhuair mi a-mach cuideachd nach b’ e teagasg a bha mi airson a dhèanamh mar dhreuchd agus thug e dhomh an cothrom coimhead ri roghainnean eile a bha romham mar thoradh air a’ chùrsa a bha mi a’ dèanamh.   

San Dàmhair 2022, thòisich mi ag obair aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean mar Mhanaidsear Leasachaidh Ceumnach Gàidhlig.  Fhuair mi an obair seo goirid an dèidh dhomh ceumnachadh agus abair gun robh sin math!  Tha an obair seo a’ toirt cothrom dhomh a bhith ag obair le gnìomhachasan, coimhearsnachdan agus iomairtean sòisealta le cuimse shònraichte a thaobh a bhith a’ leasachadh na Gàidhlig.

B’ iad na nithean a b’ fheàrr leamsa mu bhith ag ionnsachadh aig UHI Innse Gall na h-òraidichean thaiceil a bha againn, an cothrom a bhith ag ionnsachadh aig astar agus na caraidean a fhuair mi!

Is e a chanainn ri neach sam bith a tha a’ beachdachadh air a bhith a’ dèanamh cùrsa Gàidhlig, ionnsaich cuspair sa bheil ùidh mhòr agad agus ullaich thu fhèin airson a bhith ag obair cruaidh!

 _______________________________________________

As we continue to celebrate World Gaelic week UHI Outer Hebrides BA Gaelic Language and Culture Graduate Amy Murray shares her student Story and how her course has helped her to start her career as Graduate Development Manager for Gaelic at Highlands and Islands Enterprise.

When I started studying first, I was based in Stornoway, but at the beginning of the pandemic I moved back home to Inverness. From then, I continued to study remotely.

My family are from Lewis so studying at UHI Outer Hebrides was my first choice. The BA Gaelic Language and Culture provided a mix of different subjects ranging from history, language, poetry and more.

As I began studying before covid, the transition from studying on campus to studying from home was made easy thanks to the support from lecturers. I felt comfortable asking questions, and having lectures recorded was great, as you could go back and listen again.

As part of the degree I undertook a placement at Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis as part of the Greis Gnìomhachais module. I developed communication and language skills, which was extremely beneficial for me even after I had completed the placement. I also learned that teaching wasn’t what I wanted to do as a career during my time on the placement, it allowed me to look at other options available to me with the course I was doing.

In October 2022, I began working with Highlands and Islands Enterprise as a Graduate Development Manager for Gaelic. I got this job shortly after graduating which was great! My role allows me to work with businesses, communities, and social enterprises with a particular focus on developing Gaelic.

What I would say to anyone thinking about studying Gaelic is, study something you are passionate about and be prepared to work hard!

My favourite things about studying at UHI Outer Hebrides were the supportive lecturers, the ability to study remotely and the friends I’ve made!

STUDY GAELIC WITH UHI OUTER HEBRIDES